Van de Ven Academy: Hoe wendbaar is je organisatie?


donderdag 23 maart 2017


Op 23 maart vond de eerste workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘Wendbaarheid’. Onderwerp van deze workshop: Hoe wendbaar is je organisatie?

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy
- Agile Manifesto
- Voorstelrondje
- Veranderende wereld / organisatie
- Technologische ontwikkelingen: de HoloLens
- Strategie – structuur - cultuur
- Organisatiecultuur
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2017 is: ‘Wendbaarheid.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Agile Manifesto
In 2001 is een Agile Manifesto opgesteld voor het ontwikkelen van software. In 2011 zijn de principes vertaald naar toepassingen in organisaties, waardoor deze wendbaarder zouden kunnen worden.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer ook aangeven in hoeverre men zelf en / of de eigen onderneming wendbaar is.

Veranderende wereld / organisaties
Bij een organisatieverandering is er altijd een oorzaak om te veranderen. Mogelijke oorzaken kunnen liggen in de snel veranderende wereld om ons heen. In het afstemmen van de snelheid van veranderingen in de buitenwereld met de snelheid van veranderingen in de organisatie ligt een grote uitdaging. Een veranderingsproces voltrekt zich dan volgens fasen waarbij het uitvoerig communiceren van groot belang is.

Technologische verandering: HoloLens
Michiel Hamers van Sogeti gaf uitvoerig uitleg over de ontwikkelingen van de HoloLens: wat is dit, wat kan je er mee, wat gaat de toekomst ons bieden. Na afloop van de sessie kon iedere deelnemer oefenen met de HoloLens.

Strategie – structuur - cultuur
Een organisatie dient onderscheidend te zijn om de strijd met de concurrenten te winnen. Bij het opzetten / invullen van een strategie dient vaak de structuur van een organisatie aangepast te worden. Een belangrijk aspect is ook de cultuur van een organisatie: welke cultuur past bij de nieuwe strategie en wat betekent dat in de praktijk. Welk gedrag dienen medewerkers naar en met elkaar te tonen om de strategie tot een succes te maken. Tijdens de discussie kwam dit model van Jack Welch op tafel:


Met name het vlak ‘medewerkers halen het resultaat maar tonen niet het gewenste gedrag’ gaf veel discussie.

Organisatiecultuur
Door het invullen van een vragenlijst kon iedere deelnemer de huidige en de gewenste cultuur van de eigen organisatie in kaart brengen. De hierbij gehanteerde typologie is van Handy.

Handy kent de volgende vier culturen:


De macht- / clubcultuur (ZEUS)
Zeus was de grote baas. Hij regeerde op de Olympus met donder en bliksem. Hij werd gerespecteerd, gevreesd en af en toe bemind. Hij vertegenwoordigde de traditie; hij was een heerser, machtig, spontaan, soms redelijk en had een krachtige persoonlijkheid. Het symbool, passend bij een dergelijke cultuur is dat van een spinnenweb. Waar het om gaat zijn de dwarsdraden die de spin-in-het-middelpunt omcirkelen. Die draden kunnen invloed uitoefenen, ze worden minder belangrijk naar gelang ze verder van het centrum af zijn. De relatie met de spin komt er in deze cultuur meer op aan dan welke titel of kwalificatie dan ook. (De 'spin' is de directeur / eigenaar van de organisatie.)

De clubcultuur is geschikt voor snelle besluitvorming. In een dergelijke cultuur is de samenwerking vooral gebaseerd op macht. Er is een centraal punt van waaruit geregeerd wordt. De organisatie is vaak weinig gestructureerd en kan slagvaardig optreden. De medewerkers beschouwen elkaar ook als middelen om macht uit te oefenen. Wanneer zich conflicten voordoen worden deze 'opgelost' op basis van macht. Deze vorm van cultuur wordt dan ook wel de machtscultuur genoemd.

De rollencultuur (APOLLO)
Wanneer we denken aan het begrip organisatie staat ons meestal de rollencultuur voor ogen. Dit is een cultuur waarbij men zich voornamelijk baseert op het werk ofwel de functie (de rol) die moet worden vervuld. De persoon die een rol vervult is niet belang-rijk. Apollo past bij deze cultuurvorm, want Apollo was de god van orde en wet.

Deze cultuur gaat ervan uit dat de mens een redelijk wezen is en dat in de menselijke organisatie alles kan en dient te worden geanalyseerd volgens de wetten der logica. De organisatie kan dan in vakjes worden verdeeld. Het werk wordt volgens een vast en strak schema georganiseerd. Iedereen heeft een minutieus voorgeschreven taak en het geheel wordt samengehouden door een compleet stel regels en procedures. De rollen-cul¬tuur is in een bureaucratie terug te vinden. De Apollostijl is geschikt wanneer men aanneemt dat morgen alles zal verlopen zoals vandaag en gisteren. Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn de uitgangspunten, het streven ernaar wordt aangemoedigd.

De samenwerking is gebaseerd op regels en omschrijvingen. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen vast en ieder weet waar hij zich aan te houden heeft. De samen-werking gaat uit van de redelijkheid en logica. Ook conflicten worden opgelost door de redelijkheid en door een beroep te doen op het 'gezonde verstand'.

De taakcultuur (ATHENE)
Management wordt hier gezien als het zich doorlopend bezighouden met diverse problemen en de succesvolle oplossing ervan. Eerst moet het probleem duidelijk gedefinieerd worden. Daarna moet vastgesteld worden waar de geschikte middelen gevonden kunnen worden om het probleem op te lossen. Vervolgens krijgt een groep deskundigen carte blanche: het - noodzakelijke - geld, de apparatuur, mankracht, etc. Tenslotte wacht men af hoe de oplossing van het probleem zal uitvallen. De taak die verricht is wordt beoordeeld in termen van resultaten bij de probleemoplossing.

De cultuur van Athene is een netwerk van los-vast, aan elkaar gekoppelde commando-eenheden, waarbij elke eenheid een zo groot mogelijke zelfstandigheid heeft en tegelijkertijd een specifieke verantwoordelijkheid draagt binnen het geheel. Haar cultuur erkent alleen deskundigheid als basis van macht en invloed. Leeftijd maakt geen indruk, evenmin het langdurig dienstverband of de relatie met de eigenaar. Jeugd, energie en creativiteit passen goed in de Athene-cultuur. Samenwerking berust op de gemeenschappelijk te verrichten opdracht. De conflicten worden beslecht met argumenten, gericht op het voltooien van de opdracht.

De existentiële / persoonscultuur (DIONYSOS)
Deze cultuur wordt ook wel de persoonscultuur genoemd. Het existentialisme gaat uit van de stelling dat de wereld geen onderdeel is van een of andere hogere bedoeling en dat mensen geen instrumenten zijn van één of andere god. In plaats daarvan zijn ze zelf verantwoordelijk voor het leven en voor deze wereld. De organisatorische complicaties van het existentialisme zijn groot. In alle drie de voorgaande culturen is het individu ondergeschikt aan de organisatie: de stijl van onderlinge relaties kan variëren, maar de mens is er om de organisatie te helpen haar doel te verwezenlijken en wordt door die organisatie op de een of andere wijze daarvoor beloond.

In de vierde cultuur echter bestaat de organisatie juist om die mens te helpen een bepaald doel te bereiken. Denk aan een artsenpraktijk, een advocatencollectief. Het individu is het middelpunt. De organisatie is er voor de mens en niet andersom. De samenwerking staat dan ook in dienst van de belangen van het individu.

Passende cultuur bij ‘wendbaarheid’
Per definitie heeft elke organisatie zijn eigen cultuur. Die cultuur kan bepaald worden door de volgende twee kenmerken:
• kent men een hoge of een lage machtsspreiding: heeft men verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld in de organisatie of heeft men de macht centraal neergelegd;
• kent men een hoge of een lage samenwerkingsgraad.Wanneer de samenwerkingsgraad hoog is betekent dit ook vaak dat de organisatie ‘wendbaar’ is.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp en kon men de HoloLens uitproberen.

Aanvullende informatie


SlideShare
Hoe wendbaar is je organisatie?
HoloLens - Augmented Reality in 2017« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.